Prace ICiMB NR 34

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Marek G a w l i c k i, Elżbieta J a r o s z - K r z e m i ń s k a, Joanna P o l u s z y ń s k a,
Popioły ze spalania biomasy w kotłach fluidalnych (Fly ash from fluidized-bed combustion of 100% biomass)


Marek G a w l i c k i, Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i,
Produkty przetwarzania odpadów betonowych (Concrete waste utilization products)


Ewa G ł o d e k - B u c y k, Wojciech K a l i n o w s k i, Marek G a w l i c k i, Artur K a n a k,
Wpływ paliw alternatywnych na poziom Cr/Cr (VI) w klinkierze (Impact of alternative fuels on the cr / cr (vi) concentration in the clinker)


Zuzanna G r a u r, Marek G a w l i c k i,
Wpływ współspalania stałych paliw wtórnych na skład chemiczny klinkieru portlandzkiego (The effect of recovered fuels on chemical composition of Portland cement clinker)


Izabela M a j c h r o w i c z, Józef B a r a ń s k i, Jerzy W i t e k, Harald K a n i a,
Powłoki ograniczające utlenianie powierzchni wlewków stalowych w trakcie studzenia i nagrzewania (Coatings limiting the oxidation of the surface of steel ingots during cooling and heating)


Ewelina P a b i ś - M a z g a j,
Ocena deformacji kwarcu w wybranych surowcach skalnych stosowanych do produkcji kruszyw łamanych do betonu w Polsce (Assessment of the deformation degree in quartz from particular rocks being used as crushed aggregates for concrete in Poland)


 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014