Prace ICiMB NR 33

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Ewa G ł o d e k - B u c y k, Franciszek S ł a d e c z e k, Wojciech K a l i n o w s k i,
Wpływ wybranych parametrów gazu i reagenta na efektywność usuwania NOx z gazów odlotowych przy iniekcji perhydrolu (The effect of selected gas and reagent parameters on the efficiency of NOx removal from exhaust gases with perhydrol injection)


Olga K a c a ł a, Marek G a w l i c k i, Ewa G ł o d e k - B u c y k,
Ocena spiekalności namiarów surowcowych do wytwarzania klinkieru portlandzkiego wypalanych z udziałem stałych paliw alternatywnych (Assesment of sinterability of raw material for the Portland Clinker production with co-incineration of alternative fuels)


Anna A. K u ś n i e r z, Joanna R y b i c k a - Ł a d a, Magda K o s m a l,
Topienie szkieł gospodarczych o zwiększonej zawartości żużla wielkopiecowego (Melting of utility glasses with increased blast furnace slag content)


Mikołaj O s t r o w s k i,
Wpływ powierzchni właściwej granulowanego żużla wielkopiecowego i współczynnika w/c na rozwój wytrzymałości cementów hutniczych (Influence of specific surface of granulated blast furnace slag and w/c ratio on the development of slag cement strength)


Krzysztof P e r k o w s k i, Magdalena G i z o w s k a, Milena P i ą t e k, Marcin O s u c h o w s k i, Irena W i t o s ł a w s k a, Wojciech K a l i n o w s k i, Ewa G ł o d e k - B u c y k, Franciszek S ł a d e c z e k,
Opracowanie ceramicznego wymiennika ciepła z węglika krzemu (The development of ceramic silicon carbide heat exchanger)


Ewelina Ś l ę z a k, Joanna P o l u s z y ń s k a,
Możliwości sorpcyjne biowęgla w usuwaniu zanieczyszczeń ze środowiska wodnego (The sorption possibilities of the biochar as a decontaminating agent from aquatic environment)


Jacek T o m a s i a k, Mariusz K o ł o s o w s k i, Przemysław M a l i n o w s k i,
Ocena wielokryterialna paliw alternatywnych wykorzystywanych w procesie wypalania klinkieru cementowego (Multi-criteria evaluation of alternative fuels used in the process of burning cement clinker)


 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014