Prace ICiMB NR 32

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Wacław B r a c h a c z e k,
Wpływ czynników materiałowych na skurcz tynków renowacyjnych (The impact of material factors on the contraction of renovation plasters)


Ewa G ł o d e k - B u c y k, Wojciech K a l i n o w s k i, Marek W a s i l e w s k i,
Badania sprawności separacji dolnych cyklonów wymiennika w układzie wypalania klinkieru portlandzkiego (Study of the separation efficiency of the preheater lower cyclones in the Portland clinker burning system)


Justyna K u t e r a s i ń s k a - W a r w a s,
Odporność na korozję siarczanową zapraw wykonanych z nowych rodzajów cementów trójskładnikowych CEM II/C i CEM VI (Resistance to sulphate corrosion of mortars made of new types of ternary cements CEM II/C and CEM VI)


Michał L e n k i e w i c z, Włodzimierz P a p r o t n y,
Porównanie metody radiowęglowej i selektywnego roztwarzania w oznaczaniu frakcji organicznej w paliwach alternatywnych (Comparison of radiocarbon and selective dissolution methods in the determination of organic fraction in alternative fuels)


Alfred N o l e p a, Katarzyna K i p r i a n, Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i,
Analiza wybranych problemów związanych z gospodarką odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi (Analysis of selected problems with construction and demolition waste management)


Krystyna R a j c z y k, Grzegorz J a n u s, Agnieszka K a l i c i a k, Daria G ą s i o r,
Wpływ procesów odazotowania spalin w energetyce zawodowej na jakość popiołów lotnych i cementów z ich udziałem (The influence of flue gas denitrification process applied in energy industry on the quality of fly ashes and cements with their content)


 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014