Prace ICiMB NR 31

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Tomasz B a r a n, Piotr F r a n c u z, Anna S k a w i ń s k a, Aleksandra T k o c z,
Kształtowanie właściwości cementów żużlowych z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego o różnej zawartości fazy szklistej (Molding properties of blast furnace slag cements with addition of granular blast furnace slag with ifferent glassy phase content)


Agnieszka C y g a n, Ewelina Ś l ę z a k,
Wieloparametryczna ocena wód zdrojowych ujmowanych z terenów południowo-zachodniej Polski (Multi-parametric evaluation of spa waters captured from the south-west of Poland)


Jerzy D u d a, Mariusz K o ł o s o w s k i, Jacek T o m a s i a k,
Sposób ograniczenia strat cieplnych bypassa (Methods of limiting thermal bypass losses)


Alfred N o l e p a, Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i,
Analiza poziomów emisji NH3 i LZO w trakcie doświadczalnego suszeniu paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne (Analysis of nh3 and voc emission levels during experimental drying of alternative fuels from non-hazardous waste)


Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i, Alfred N o l e p a, Katarzyna K i p r i a n,
Wykorzystanie odpadów z przemysłu ceramicznego, energetycznego i budowlanego w technologii adsorpcji (Utilization of waste from the ceramic, energy and construction industry in adsorption technology)


Szymon S i k o r a, Beata H o ł u j, Bartosz M i c h a ł o w s k i, Mariusz H y n o w s k i,
Wpływ granulowanego żużla wielkopiecowego na kształtowanie właściwości mechanicznych zaczynów geopolimerowych z popiołu krzemionkowego (The influence of ground blast furnace slag addition on the mechanical properties of fly ash-based geopolymer slurries)


Grzegorz Ś m i e r t k a,
Czy przemysłowa produkcja betonowych prefabrykatów może być ekologiczna? (Can the industrial production of precast concrete be ecological?)


 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014