Prace ICiMB NR 30

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Cecylia D z i u b a k,
Intensyfikacja procesu spiekania tworzyw ceramicznych – przegląd (Intensification of ceramic materials sintering process – overview)


Cecylia D z i u b a k, Katarzyna S t e c,
Próby utylizacji odpadów nieorganicznych zawierających związki wanadu powstających podczas produkcji pigmentów ceramicznych (Attempts to treat inorganic wastes containing vanadium compounds formed during the production of ceramic pigments)


Karolina G i b a s, Daria J ó ź w i a k - N i e d ź w i e d z k a, Michał A. G l i n i c k i,
Petrograficzna identyfikacja kruszyw podatnych na wystąpienie reakcji alkalicznej w betonie (Petrographic identification of aggregates susceptible to alkali-silica reaction)


Zbigniew K l e d y ń s k i, Małgorzata W o j t k o w s k a, Paweł F a l a c i ń s k i,
Łukasz S z a r e k,

Immobilizacja metali ciężkich w zawiesinach twardniejących z popiołami z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych w świetle dynamicznych badań krótkoterminowych (Immobilization of heavy metals in hardening slurries with ash from thermal treatment of municipal sewage sludge in the light of dynamic short-term research)


Agnieszka M a c h o w s k a, Daniel P r z y g o d a,
Badanie mrozoodporności zapraw żużlowo-popiołowych (Investigation of freeze/thaw resistance of fly ash-slag mortars)


Henryk R a d e l c z u k,
Sposoby redukcji emisji CO2 w przemyśle cementowym na przykładzie Cementowni „Chełm” – Cemex Polska (Ways of CO2 emissions reduction in the cement industry on the example of Chełm Cement Plant – Cemex Poland)


Anna S k a w i ń s k a, Zdzisława O w s i a k, Tomasz B a r a n, Klaudia H e r n i k,
Wykorzystanie haloizytu i zeolitu syntetycznego w sorpcji metali ciężkich (The use of halloysite and synthetic zeolite in heavy metals sorption)


Paweł W a l c z a k,
Wpływ autoklawizacji na proces hydratacji na przykładzie autoklawizowanego betonu komórkowego (Influence of autoclaving process on hydration process in example of Autoclaved Aerated Concrete)


 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014