Prace ICiMB NR 29

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Tomasz B a r a n, Piotr F r a n c u z, Bogumiła D u s z a k, Paweł P i c h n i a r c z y k, Klaudia H e r n i k,
Porównanie wyników ciepła hydratacji metodą semiadiabatyczną i metodą izotermiczną oraz wyznaczenie współczynnika korelacji (Establishing of the correlation coefficient between results of heat of hydration semi-adiabatic and isothermal method)


Ewa G ł o d e k - B u c y k, Wiktor P a c i e r p n i k,
Pomiar ciągły emisji rtęci z instalacji wypalania klinkieru portlandzkiego (Continuous measurement of mercury emissions from the portland clinker burning plant)


Ewa G ł o d e k - B u c y k, Franciszek S ł a d e c z e k, Wojciech K a l i n o w s k i,
Biowęgiel jako sorbent do redukcji rtęci z gazów odlotowych (Biochar as sorbent for reducing mercury from the waste gases)


Krystyna R a j c z y k, Daria G ą s i o r,
Innowacyjny sposób wykorzystania niespalonych cząstek węgla zawartych w popiołach lotnych z węgla brunatnego (Innovative way of using the unburned carbon particles contained in fly ash derived from lignite combustion)


Piotr S z t e r n e r, Paweł P ę c z k o w s k i, Zbigniew J a e g e r m a n n,
Ceramiczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe – otrzymywanie proszków YBa2Cu3O7-x metodami syntezy w fazie stałej i w plazmie (Ceramic high-temperature superconductors – preparation of YBa2Cu3O7-x by solid state and plasma synthesis)


Piotr S z t e r n e r, Paweł P ę c z k o w s k i, Zbigniew J a e g e r m a n n,
Ceramiczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe – otrzymywanie proszków YBa2Cu3O7-x z korzystaniem technik rozpuszczalnikowych (Ceramic high-temperature superconductors – preparation of YBa2Cu3O7-x powder by solution techniques)


Marek W a s i l e w s k i, Ewa G ł o d e k - B u c y k, Wojciech K a l i n o w s k i,
Weryfikacja modeli numerycznych CFD na przykładzie cyklonów stosowanych w cyklonowym wymienniku ciepła (Verification of numerical cfd models based on cyclones used in a cyclone suspension preheater)


 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014