Prace ICiMB NR 22

 

 

Spis treści:

 


Doktorat Honoris Causa Profesora Wiesława Kurdowskiego


 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Bogumiła D u s z a k, Grzegorz A d a m s k i, Tomasz F o s z c z,
Pelagia L a s k a - J ó z e f c z a k

Badania zawartości pierwiastków i związków szkodliwych w procesie produkcji cementu w pyłach z pieców obrotowych (The research on contents of elements and dangerous substances from cement production process in Cement Kiln Dust)


Zbigniew J a e g e r m a n n, Sławomir M i c h a ł o w s k i, Lidia C i o ł e k,
Zdzisław W i ś n i e w s k i

Biomateriały implantacyjne dotowane srebrem – próby wstępne.Część 1 – Materiały gipsowe (Silver containing biomaterials – preliminary studies. Part 1 – Gypsum implants)


Gustaw K o n o p k a, Krzysztof P e r k o w s k i, Magdalena G i z o w s k a,
Marcin O s u c h o w s k i, Irena W i t o s ł a w s k a,
Beata M a r c i n i a k - M a l i s z e w s k a, Izabela K o b u s

Opracowanie metodyki rentgenowskiej ilościowej analizy fazowej mieszanin krzemianów warstwowych o strukturze nieuporządkowanej (The methodology for XRD quantitative phase analysis of mixtures containing disordered layer silicates)


Joanna P o l u s z y ń s k a, Ewelina Ś l ę z a k
Możliwości odzysku fosforu z osadów ściekowych (Phosphorus from municipal sewage sludge)


Joanna R y b i c k a - Ł a d a, Józef Z a w i ł a, Paweł P i c h n i a r c z y k,
Sławomir P a b i a n

Badania nad technologią wytwarzania materiałów podsadzkowych (propantów) stosowanych przy wydobyciu gazu łupkowego. Część 2 – Metoda granulowanie i spiekanie (Research on the proppants manufacturing technology applicable in shale gas extraction. Part 2 – Granulation and sintering method)


Agnieszka S z e w c z y k
Przegląd metod określania eutrofizacji wód powierzchniowych (Review of the methods for determining the eutrophication of surface waters)


Michał W i e c z o r e k, Małgorzata N i z i u r s k a, Krzysztof N o s a l
Wpływ włókien celulozowych na właściwości zapraw klejowych do płytek ceramicznych (Influence of cellulose fiber on properties of adhesives for tiles)


Józef Z a w i ł a, Joanna R y b i c k a - Ł a d a
Kontrolowane reakcje składników zestawu szklarskiego czynnikiem zwiększającym efektywność procesu topienia (Controlled reactions of batch constituents factor increasing the efficiency of the glass melting process)


 

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECT)I GT: Szkło i ceramika (PP: Glass and Ceramic)


II GT: Materiały ogniotrwałe (PG: Refractory Materials)

 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014