Prace ICiMB NR 19

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Grzegorz B a j o r e k, Bolesław K a l u k i n, Marta K i e r n i a - H n a t
Instrumentalne metody analiz chemicznych materiałów budowlanych w ujęciu normowym (Instrumental methods of chemical analysis of construction materials according standard)


Piotr F u d a l e j, Marzena N a j d u c h o w s k a, Paweł P i c h n i a r c z y k
Otrzymywanie oraz możliwości zastosowania kruszywa szklano-krystalicznego do wytwarzania materiałów pochłaniających dźwięk (Preparation and application possibilities of glass-crystalline aggregates in the preparation of sound-absorbing materials)


Marek G a w l i c k i, Zuzanna G r a u r, Ewelina Ś l ę z a k
Popioły lotne ze spalania biomasy jako składnik spoiw drogowych (Fly ash from the biomass combustion as a component of road binding materials)


Marek K a p r o ń, Jadwiga T w o r e k, Sebastian W a l l
Inicjatywy Unii Europejskiej kształtujące nowe ekologiczne wymagania dla producentów wyrobów budowlanych (The initiatives of European Union determining new ecological requirements for the manufacturers of construction products)


Artur M i r o s
Wyzwania stawiane systemom dociepleń wynikające ze zmian w warunkach technicznych (The challenges of external thermal insulation systems resulting from changes in the technical conditions)


Agata M o d r z y c k a, Małgorzata U l e w i c z
Model zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie budowlanym (Model of integrated management system in the construction company)


Grzegorz R o l k a, Marek S z o t a
Wpływ metody przygotowania i przechowywania próbek na ocenę aktywności pucolanowej i hydraulicznej popiołów lotnych (Influence of preparation method and storage of samples for evaluation of pozzolanic and hydraulic activity of fly ash)


Krzysztof S ł a w i ń s k i, Krzysztof K n a ś, Michał G a n d o r, Wojciech N o w a k
Waloryzacja odpadów przemysłowych w aktywatorze elektromagnetycznym – alternatywne paliwa przyszłości (Valorization of the industrial waste in the electromagnetic activator – alternative fuels of the future)


 

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECT)I GT: Szkło i ceramika (PG: Glass and Ceramic)


III GT: Inżynieria procesowa i środowiska (PG: Process and Environment Engineering)

 

* * *


O nas (About us)

 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014