Prace ICiMB NR 18

 

 

Spis treści:

 

Wprowadzenie (Introduction) Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Tomasz C i e s i e l c z u k, Czesława R o s i k - D u l e w s k a
Wybrane problemy gospodarki odpadami komunalnymi na terenach wiejskich (Some problems of municipal waste management on the rural areas)


Jerzy S t a s z c z y k
Biologiczna utylizacja odpadów komunalnych w instalacjach typu MBP oraz kompostowniach szansą dla małych i średnich aglomeracji i związków gmin na przykładzie Austrii. Czy Polskę będzie stać na normalność w gospodarce komunalnej i jej zintegrowany system? (Biological municipal waste treatment in MBT installations and composting as an opportunity for small and medium-sized urban and associations of municipalities on the example of Austria. Is Poland will stand for normality in municipal economy and its integrated system?)


Alfred N o l e p a
Teoretyczne podstawy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (The theoretical basis of mechanical-biological waste treatment)


Przemysław Ł a c h, Katarzyna K i p r i a n
Skład morfologiczny odpadów trafiających do mechaniczno-biologicznego przetwarzania (Morphological composition of municipal waste directed to mechanical-biological treatment)


Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i
Prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (The Works on the revision of the Regulation on the mechanical-biological treatment of mixed municipal waste)


Ewald H a r r e r
Wstępne przetwarzanie odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania. Przemyślenia w zakresie prowadzenia i kontroli procesu w istniejących instalacjach (Initial processing of municipal waste to be landfilled in installations for the mechanical-biological treatment. Reflections on the conduct and process control in existing installations)


Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i
Ocena efektywności procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z nawilżaniem i bez nawilżania (Evaluation of the effectiveness of the process of mechanical-biological treatment of waste with and without humidification)


Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i, Alfred N o l e p a, Przemysław Ł a c h, Katarzyna K i p r i a n
Potencjał biogazu z odpadów komunalnych i wpływ mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na jego ograniczenie (The potential of biogas from municipal waste and the impact of their mechanical and biological treatment of waste on its limiting)


Marta B o ż y m, Natalia D r ó ż d ż, Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i
Zawartość makroelementów i ich form przyswajalnych w kompostach produkowanych z odpadów zielonych (The content of macronutrients and available forms in composts produced from green waste)


Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i
Procedura uzyskania dopuszczenia do obrotu handlowego kompostu z selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych jako środka wspomagającego uprawę roślin (Procedure of obtaining the admission to trading of compost from selectively collected biodegradable waste as plant conditioner)


Anna D u c z k o w s k a - K ą d z i e l, Jerzy D u d a
Odpady komunalne i przemysłowe alternatywnymi surowcami i paliwami w procesie produkcji cementu (Municipal and industrial waste used as alternative raw materials and fuels in cement production process)


Ewa G ł o d e k - B u c y k, Wojciech K a l i n o w s k i
Paliwa z odpadów wyzwaniem środowiskowym dla technologii wypalania klinkieru (Fuel from waste environmental challenge for the clinker burning technology)


Małgorzata W z o r e k, Anna K r ó l
Niskotemperaturowe suszenie paliw z osadów ściekowych z wykorzystaniem energii słonecznej (Low-temperature dryling of fuel from sewage sludge using solar energy)


 

DZIAŁALNOŚĆ ICiMB
(ICiMB ACTIVITY)Konferencje i seminaria (Conferences and seminars)


Nagrody, wyróżnienia (Awards, distinctions)

 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014