Prace ICiMB NR 14

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Zdzisław N a z i e m i e c
Prasy walcowe w przeróbce surowców mineralnych (High-pressure grinding roll devices in mineral raw materials processing)


Małgorzata N i z i u r s k a
Znaczenie właściwości płytek ceramicznych w zapewnieniu trwałości okładzin mocowanych zaprawami cementowymi (Effect of ceramic tiles quality for durability of facings bounded with cement-based adhesives)


Małgorzata P i o t r o w i c z, Piotr R o m a n o w s k i, Piotr W o y c i e c h o w s k i
Klasy pielęgnacji betonu według PN-EN 13670:2011 – kryteria wyboru i wpływ na kształtowanie właściwości betonu (Classes of concrete maintenance in accordance with PN-EN 13670:2011 – selection and influence on the properties of concrete)


Joanna P o l u s z y ń s k a
Suszenie solarne osadów ściekowych i ich wpływ na zawartość wybranych trwałych zanieczyszczeń organicznych ((Solar drying of sewage sludge and its influence on the content of selected persistent organic pollutants)


Bronisław P s i u k, Jacek P o d w ó r n y
Metodyka badań rozkładu molekuł CO2 w kontakcie ze stałym podłożem (Research methodology of the CO2 molecules decomposition into contact to the solid support)


Franciszek S ł a d e c z e k, Ewa G ł o d e k, Lucyna J a n e c k a
Badania obiegu metali lotnych (Hg, Tl, Cd) w procesie wypalania klinkieru. Część 1 – Charakterystyka metali lotnych i ich obiegu w procesie wypalania klinkieru (Research of volatile metals (Hg, Tl, Cd) in clinker burning process. Part 1 – Characteristics of volatile metals its circulation clinker burning process)


 

DZIAŁALNOŚĆ ICiMB
(ICiMB ACTIVITY)Konferencje i seminaria (Conferences and seminars)


Nagrody, wyróżnienia (Awards, distinctions)

 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014