Prace ICiMB NR 13

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Anna B a l o n - W r ó b e l, Agnieszka M a r c z e w s k a
Wpływ temperatur na właściwości mechaniczne mas uszczelniających stosowanych w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym. Część 1 – Badanie rozciągania i ścinania (Intrinsic properties of sealing compounds used in the construction of a glass facade. Part 1 – Tensile and shear test)


Daria G ą s i o r
Dwuwymiarowa chromatografia gazowa – rozwój techniki na przestrzeni lat (Two-dimensional gas chromatography – technique development over the years)


Tamara M a l i n o w s k a
Optymalizacja udziału spoiw w suchej masie ogniotrwałej (Optimization of binder content in the refractory dry mix)


Joanna P o l u s z y ń s k a
Możliwości zastosowania popiołów ze spalania biomasy w gospodarowaniu osadami ściekowymi (Possibilities of applications of fly ash from the biomass combustion in the sludge management)


Michał S t a c h ó w
Porowate nanostruktury krystaliczne – porowatość a potencjał przemysłowej aplikacji (Porous crystalline nanostructures – porosity vs. industrial application potential)


Agnieszka S z e w c z y k
Zastosowanie chromatografii jonowej do oceny jakości wód wodociągowych ujmowanych w wybranych punktach województw opolskiego i śląskiego (Application of Ion chromatography to evaluate top water quality included in the selected points of Opole and Silesian regions)


Marek S z y m k o w i a k, Marek K o k o t
Ekonomiczne aspekty racjonalnego wykorzystania ciepła odpadowego z pieca w procesie suszenia wyrobów ceramicznych na przykładzie zakładu produkcji dachówek (Economic aspects of rational use of waste heat from a tunnel kiln in the drying process of ceramic products on example tile manufacturing plant )


 

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECTS)I GT: Materiały ogniotrwałe (PG: Refractory Materials)


IV GT: Inżynieria procesowa i środowiska (PG: Process and Environment Engineerng)


Instytutowe wydawnictwa (Publications of the Institute)

 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014