Prace ICiMB NR 12

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Albin G a r b a c i k, Tomasz B a r a n
Uwarunkowania formalne i technologiczne produkcji cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego (Formal and technological conditions of cements production with calcareous fly ash addition)


Marek G a w l i c k i, Wojciech W o n s
Właściwości fizykochemiczne popiołów lotnych z kotłów fluidalnych i ich wpływ na wybrane cechy użytkowe mieszanek drogowych (Physical and chemical properties of FBC fly ash and its influence on selected properties of road mixtures)


Anna G e r l e, Jacek P o d w ó r n y
Porównawcze oznaczanie modułu Younga wyrobów szamotowych metodami dynamicznymi i metodą statyczną (Comparing of Young’s modulus of shamotte refractories determined by static and dynamic methods)


Barbara L i p o w s k a, Kinga C z e c h o w s k a, Izabela M a j c h r o w i c z, Teresa W a l a
Badania betonów niskocementowych korundowych i wyrobów korundowych po pracy w urządzeniach przemysłu chemicznego i petrochemicznego (Study of high-alumina low-cement castables and high-alumina brick after work in thermal devices of chemical and petrochemical industry)


Izabela M a j c h r o w i c z, Józef B a r a ń s k i
Związek pomiędzy właściwościami niskocementowego wysokoglinowego betonu ogniotrwałego a zawartością mikrokrzemionki w jego osnowie (The relationship between the properties of low-cement high-alumina castable and microsilica content in the matrix)


Joanna P o l u s z y ń s k a
Ocena możliwości zanieczyszczenia środowiska glebowo-gruntowego wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) zawartymi w popiołach lotnych pochodzących z kotłów energetycznych (Assessment of contamination possibility of soil by polycyclic aromatic hydrocarbons [PAHs] contained in the fly ash from power boilers)


Krystyna R a j c z y k, Elżbieta G i e r g i c z n y, Marek S z o t a
Ocena możliwości wykorzystania w drogownictwie popiołów nowej generacji powstających ze spalania biomasy (Evaluation the possibility of utilization a new generation fly ashes created in the process of biomass combustion for road construction purposes)


Marta S k o r n i e w s k a, Marian A b r a m o w i c z, Genowefa Z a p o t o c z n a - S y t e k
Domieszki chemiczne a procesy fizykochemiczne zachodzące przy wytwarzaniu autoklawizowanego betonu komórkowego (Chemical admixtures in physicochemical processes during manufacture of autoclaved aerated concrete [AAC])


 

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECTS)I GT: Szkło i ceramika (PG: Glass and Ceramic)


IV GT: Mineralne materiały budowlane (PG: Mineral Building Materials)

 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014