Prace ICiMB NR 10

 

 

Spis treści:

 

Wprowadzenie
Einführung

 

MECHANICZNO-BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW
(MECHANIS CH-BIOLOGIS CHE ABFALLBEHANDLUNG)

Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i
Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Polsce – strategiczne kierunki i dostosowanie prawodawstwa na tle innych państwa Unii Europejskiej


Bewirtschaftung von gemischten Kommunalabfällen in Polen – Strategische Richtungen und Anpassung der Gesetzgebung vor dem Hintergrund anderer Staaten der EU


Grzegorz L i g u s
Separacja niemetalicznych frakcji zmieszanych odpadów komunalnych


Abscheidung von nichtmetallischen Fraktionen aus gemischten Kommunalabfällen


Robert G l a n z
Teoretyczne podstawy kompostowania


Theoretische Grundlagen der Kompostierung


Alfred N o l e p a, Daria G ą s i o r
Unieszkodliwianie frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych metodą stabilizacji tlenowej w Polsce południowo-zachodniej


Unschädlich Machung der biodegradierbaren Fraktion aus Kommunalabfällen, mittels aeroben Stabilisierung, in Süd-West-Polen


Erwin B i n n e r
Wpływ mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na procesy zachodzące na składowiskach odpadów – doświadczenia w Austrii


Einfluß der mechanisch-biologischen Behandlung auf das Deponieverhalten – Erfahrungen in Österreich


 

METODY I WYNIKI BADAŃ STABILIZATÓW PO MECHANICZNO-BIOLOGICZNYM PRZETWORZENIU ODPADÓW
(PRÜFMETHODEN UND ERGEBNIS E VON STABILISI TEREN MATERIALIEN NACH DER MECHANIS CH-BIOLOGIS CHEN ABFALLBEHANDLUNG)

Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i, Maciej P a c i o r k o w s k i, Joanna P o l u s z y ń s k a
Określenie ilości wytwarzanego gazu w teście fermentacyjnym (GB21) lub inkubacyjnym (GS21) – parametry nieujęte w prawodawstwie polskim dotyczącym mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych


Bestimmung der in dem Fermentationstest (GB21) oder Inkubationstest (GS21), erzeugten Gasmengen – Parameter die nicht in der polnischen Gesetzgebung, betreffend mechanisch-biologischer Verarbeitung von gemischten Kommunalabfällen, erfasst ist


Maciej P a c i o r k o w s k i, Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i, Joanna P o l u s z y ń s k a
Parametry AT4 i GS21 w polskich instalacjach w aspekcie wymagań dotyczących mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych


Die Parameter AT4 und GS21 in polnischen Installationen, im Aspekt der Anforderungen, betreffend mechanisch-biologischer Verarbeitung von gemischten Kommunalabfällen


Joanna P o l u s z y ń s k a, Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i, Maciej P a c i o r k o w s k i
Charakterystyka kompostów z odpadów w świetle obowiązujących przepisów


Charakteristik von Komposten aus Abfällen – im Licht der geltenden Vorschriften


Erwin B i n n e r
Oznaczanie aktywności oddychania oraz potencjału wytwarzania gazu – najnowsze ustalenia dotyczące błędnych interpretacji


Bestimmung von Atmungsaktivität und Gasbildungspotential – Neueste Erkenntnisse betreffend Fehlinterpretationen


Ewelina P i e c y k, Dorota A n d e r s
Metodyka badań kompostu z odpadów jako stymulatora wzrostu roślin


Untersuchungsmethodik von Kompost aus Abfällen als Stimulator des Pflanzenwachstum


Tomasz C i e s i e l c z u k, Czesława R o s i k - D u l e w s k a
Wady i zalety rekultywacyjnego wykorzystania kompostów z odpadów


Nachteile und Vorteile der rekultivierenden Nutzung von Abfallkomposten


 

METODY OCENY I ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ INNYCH ODPADÓW
(METHODEN DER BEWERTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON KLÄRSCHLAMM E UND ANDEREN ABFÄLLEN)

Marta B o ż y m
Biologiczne przetwarzanie biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych i osadów ściekowych w wermikulturze


Biologische Verarbeitung der biodegradierbaren Fraktion von Kommunalabfällen und Klärschlamm in Wurmkompostierungen (Wermikultur)


Joanna G u z i a ł o w s k a - T i c, Wilhelm Jan T i c
Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w województwie opolskim


Bewirtschaftung von Kommunalklärschlämmen in der Woiwodschaft Opole


Joanna P o l u s z y ń s k a
Biodegradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w procesie kompostowania komunalnych osadów ściekowych


Biodegradation von mehrkernigen, aromatischen Kohlenwasserstoffen (MAK) im Kompostierungsprozess von kommunalen Klärschlämmen


Dorota A n d e r s, Daniel Z a j ą c, Mariusz T a ń c z u k
Wstępna ocena możliwości kompostowania glonów usuwanych z plaż turystycznych


Einführende Beurteilung der Kompostierungsmöglichkeiten, von touristischen Stränden beseitigten Algen


Małgorzata W z o r e k, Anna K r ó l
Ocena jakości paliw z odpadów stosowanych w procesach współspalania z węglem


Beurteilung der Qualität von Brennstoffen aus Abfällen, für den Einsatz in Mitverbrennungsprozessen mit Kohle


 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014