Prace ICiMB NR 7

 

 

Spis treści:

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

Danuta C h m i e l e w s k a, Barbara S y n o w i e c, Andrzej O l s z y n a, Jan M a r c z a k, Antoni S a r z y ń s k i, Marek S t r z e l e c
Migracja pierwiastków na przykładzie chromu w warstwach barwnych osadzanych na podłożu ceramicznym pod wpływem obróbki laserowej (Migration of elements on the base of chromium in colour layers deposited on ceramic substrate under the influence of laser treatment)


Krzysztof P e r k o w s k i, Marcin O s u c h o w s k i, Irena W i t o s ł a w s k a, Gustaw K o n o p k a, Beata M a r c i n i a k - M a l i s z e w s k a, Adam W i t e k
Wpływ technologii na wybrane właściwości ceramiki z węglika krzemu (SiC) (Influence of technology on selected qualities of silicone carbide ceramic (SiC))

Anna G e r l e, Halina W a ł ę g a - C h w a s t e k, Agnieszka K a r a l u s
Badania porównawcze odporności na wstrząsy cieplne materiału magnezytowego (Comparative tests of thermal shock resistance of magnesite material)

Zofia P u f f, Ryszard S a ł a c i ń s k i, Barbara L i p o w s k a, Jerzy W i t e k, Anna K o c o ń
Ceramizowane agrospieki nawozowe do proekologicznego zasilania gleb (Agrosinters the ceramic composite fertilesers for pro-ecological soil feeding)

Renata S u w a k
Zastosowanie mikroskopu wysokotemperaturowego do badania zachowania się pyłów i osadów kotłowych pochodzących z gazów procesowych (Application of high-temperature microscope to tests the behavior of dust and sludge from the process gases)

Marta B o ż y m
Wykorzystywanie testów do oceny stopnia stabilizacji odpadów (Using of test methods to assessing stabilization level of wastes)

Ewa G ł o d e k
Porównanie wielkości emisji zanieczyszczeń dla różnych opcji spalania odpadów (Comparison of emissions levels value for different options of waste incineration)

Ewa G ł o d e k, Jarosław T r e m b a c z
Efekty wykorzystania gazu uzyskanego ze zgazowania biomasy i odpadów do wypalania klinkieru (The possibilities of using gases from gasification of biomass and wastes for burning clinker)

Ewa J ó ś k o, Paweł S k o t n i c k i
Ocena wpływu kształtu dyszy ssącej na wydajność i opory przepływu w podciśnieniowym transporcie pneumatycznym (Evaluation of suction nozzle shape influence at efficiency and pressure drop in vacuum pneumatic conveying)

Katarzyna K i p r i a n, Grzegorz L i g u s
Problemy oceny i prognozowania emisji akustycznej znaczących źródeł hałasu w obiektach przemysłowych (Some problems of assessment and forecasting of acoustic emission from industrial significant sources)

Wojciech D r o ż d ż
Badania reakcji alkalicznej ASR w betonie z cementów z popiołem lotnym wapiennym. Część 1 (Examiantions of alkali-silica reaction ASR in concrete made of cements with calcareous fly ash. Part 1)

Katarzyna Ł a s k a w i e c, Agnieszka M i c h a l i k, Genowefa Z a p o t o c z n a - S y t e k
Badania nad zastosowaniem popiołów lotnych ze współspalania biomasy drzewnej i węgla kamiennego do wytwarzania betonu komórkowego (The fly ashes from burning wood-biomass with coal to producing autoclave aerated concrete)

Marta S k o r n i e w s k a, Genowefa Z a p o t o c z n a - S y t e k
Zastosowanie cementów CEM II i CEM V do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) (Exploitation cements CEM II and CEM V in producing autoclaved aerated concrete (AAC))

Teresa W o n s, Małgorzata N i z i u r s k a, Michał W i e c z o r e k, Krzysztof N o s a l
Termoizolacyjne zaprawy gipsowe (The gypsum heat-insulating mortars)

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECTS)


I GT: Szkło i ceramika (PG: Glass and Ceramic)


II GT: Materiały ogniotrwałe (PG: Refractory Materials)


III GT: Inżynieria procesowa i środowiska (PG: Proces and Environment Enigeering)


IV GT: Mineralne materiały budowlane (PG: Mineral Building Materials)

DZIAŁALNOŚĆ ISCMOiB
(ISCMOiB PACTIVITY)

Certyfikaty udzielone w 2010 r.
(Certyficates issued in 2010)

Konferencje i seminaria
(Conferences and seminars)

Nagrody, wyróżnienia
(Awards, distinctions)

Nasze sukcesy
(Our successes)

Patenty
(Patents)

Uzyskane stopnie naukowe
(Obtained scientific degrees)

Udział pracowników w organizacjach krajowych i zagranicznych
(Participating of wolkers in national and overseas organizations)

 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014