Prace ICiMB NR 4

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

Cecylia D z i u b a k, Wacław M. R e ć k o
Szok cieplny w tworzywach ceramicznych. Część I – Współczesne teorie szoku cieplnego (Thermal shocks in ceramics. Part I – The contemporaneous theories)


Sławomir M i c h a ł o w s k i, Zbigniew J a e g e r m a n n
Opracowanie technologii otrzymywania nowych wszczepów ceramicznych na osnowie TiO2 do zastosowań w chirurgii kości – badania wstępne (Developing new technology for producing ceramic implants based on TiO2 for use in bone surgery – preliminary research)

Alicja P a p i e r
Systemy certyfikacji wyrobów (Certification systems of products)

Magda K o z i e ł
Charakterystyka krajowych bazaltów regionu dolnośląskiego z przeznaczeniem na włókna amorficzne (The characteristics of national basalts of Dolnoślaski region with the purpose of amorphous fibres)

Tomasz Z d u n i e w i c z
Wytrzymałość szkła hartowanego termicznie w aspekcie badania metodą czteropunktowego zginania oraz metodą uderzenia zginającego (The resistance of tempered glass in aspect of investigation the method of four point bending and method of impact-bending)

Izabela M a j c h r o w i c z, Alicja P a w e ł e k, Halina W a ł ę g a
Odporność na ścieranie materiałów ogniotrwałych i metody jej oznaczania (Wear resistance of refractory materials and its evaluation methods)

Bronisław P s i u k, Jacek S z a d e, Krzysztof S z o t
Badania fotoemuisyjne złącz Pt/SrTiO3 (Photoemission study of Pt/SrTiO3 interfaces)

Marta B o ż y m, Dorota S t a s z a k, Tadeusz M a j c h e r c z y k
Badanie zanieczyszczenia metalami ciężkimi i radionuklidami zwałowisk odpadów odlewniczych w Ozimku oraz ich wpływu na stan okolicznych gleb (The influence of waste products from steel foundry dump on heavy metals and radionuclides contaminations in local soils)

Gerard B u r s y
Sterowanie neuronowe procesem przemiału cementu. Część 2 – Synteza regulatora neuronowego (Neurocontrol with process of the grinding of cement. Part 2 Synthesis of neurocontroller)

Katarzyna K i p r i a n, Jarosław J a n e t a, Grzegorz L i g u s
Oddziaływanie na środowisko przemysłu szklarskiego w świetle wymagań Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Environmental impact of glass industry in accordance with Pollutant Release and Transfer Register [PRTR] law)

Marta B o ż y m, Joanna P o l u s z y ń s k a, Irena S ł a w i ń s k a, Jolanta D w o j a k
Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w stałych próbkach środowiskowych z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas GC-MS (Determination of pash from environmental solid samples with use gas chromatography with mass spectrometry)

Jarosław T r e m b a c z, Franciszek S ł a d e c z e k
Biomasa jako źródło ciepła w piecach cementowych (Biomass as a source of heat in cement kilns)

Tomasz B a r a n
Nowa jakość popiołów krzemionkowych do cementu i betonu (New quality of siliceous fly ash for cement and concrete)

Iwona K o s k
Ograniczenia zastosowania odpadowych płyt gipsowo-kartonowych do ponownego wykorzystania w przemyśle materiałów budowlanych i rekultywacji gruntów w świetle przeopisów Unii Europejskiej (Limitation in application of waste gypsum plasterboards for re-utilization in building materials industry and land recultivation in view of EU regulations)

Małgorzata S o b a l a, Krzysztof N o s a l, Michał W i e c z o r e k
Wpływ reduktora chromu (VI) w postaci siarczanu żelaza (II) na powstawanie przebarwień w klejach cementowych (Effect of chromium (VI) reductor applied as ferrum sulfate on discolouration in cementitious adhesives)

Jacek U r b a n
Sztuczne marmury z gipsu (Artificial marbles from gypsum)

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECTS)


II GT: Materiały ogniotrwałe (PG: Refractory Materials)


III GT: Inżynieria procesowa i środowiska (PG:Process and Environment Engineering)

DZIAŁALNOŚĆ ISCMOiB
(ISCMOiB PACTIVITY)

Certyfikaty udzielone w 2009 r.
(Certyficates issued in 2009)

Konferencje i seminaria
(Conferences and seminars)

Nagrody,wyróżnienia
(Awards and distinctions)

Patenty
(Patents)

Udział pracowników w organizacjach krajowych i zagranicznych
(Participating of workers in national overseas organizations)

 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014