Prace ICiMB NR 2

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

Zbigniew J a e g e r m a n n, Anna B o c z k o w s k a, Agata D o m a ń s k a,
Sławomir M i c h a ł o w s k i

Kompozytowy biomateriał korundowo-poliuretanowy (Composite biomaterial alumina-polyurethane)


Marcin O s u c h o w s k i, Tadeusz J a k u b i k
Otrzymywanie ceramicznych elektrolitów stałych do ogniw paliwowych (Obtaining solid ceramic elektrolytes for fuel cells)

Lucyna J a n e c k a, Bronisław W e r y ń s k i
Wykorzystanie odpadu przemysłowego - zużytego ścierniwa POLGRIT do produkcji cementu (Utilization of industrial waste - the used up POLGRIT abrasive for production of cement)

Danuta C h m i e l e w s k a, Małgorzata M a r e c k a
Opracowanie warunków wytwarzania emalii do dekorowania listew i płytek z tafli szklanej (Working out of conditions for manufacturing of enamel to decorate slats and tiles of glass panel)

Józef W o j s a, Lesław J e d y n a k, Jacek P o d w ó r n y, Teresa W a l a
Nowy rodzaj bezchromowych, zasadowych wyrobów ogniotrwałych (New types of chrome free basic refractories)

Elżbieta G r o c h a l
Odporność chemiczna szkieł krzemianowych w aspekcie podatności ich na procesy korozyjne (Chemical resistance of silica glasses in aspect of its vulnerability to corrosion processes)

Iwona K o s k
Termiczne przetwarzanie odpadów serpentynitowych w aspekcie utylizacji gazów cieplarnianych oraz produkcji reaktywnego MgO (Thermal recycling of serpentine waste in aspect of GHG utilization and production of reactive MgO)

Józef Z a w i ł a
Metody określania potencjału redox zestawu surowcowego i masy szklanej (The methods of determination redox potential of the glass batch and glass melt)

Wojciech K a l i n o w s k i
Bilans energii odnawialnej na terenie województwa opolskiego - stan istniejący, perspektywy rozwoju (Renewable energy balance of the Opole voivodeship - current state, development prospekt)

Ewa G ł o d e k
Możliwości wykorzystania energii wiatru do wytwarzania energii elektrycznej w województwie opolskim (Possibilites of wind power utilization for electrical energy production in Opole voivodschip)

Anna K u ś n i e r z
Wykorzystanie chromatografii gazowej w przemyśle szklarskim (Gas chromatography in glass industry)

Renata S u w a k, Barbara L i p o w s k a
Zastosowanie analizy termicznej do badania utlenialności grafitu (Application of DTA and TG in investigations of graphite oxidizing)

Katarzyna S t e c
Analiza chemiczna materiałów korundowych z zastosowaniem technik XRF i ICP-OES (Chemical analysis of corundum materials with XRF and lCP-OES methods)

Małgorzata S o b a l a, Krzysztof N o s a l
Sucha zabudowa ścian - badania materiałów do spoinowania w aspekcie wdrożonych nowych norm europejskich (Drywalls building - research of materials for pointing in aspect of enforced new european standards)

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECTS)


II GT: Materiały ogniotrwałe (PG: Refractory Materials)


III GT: Inżynieria procesowa i środowiska (PG: Process and Environment Engineering)

DZIAŁALNOŚĆ ISCMOiB
(ISCMOiB PACTIVITY)

Certyfikaty udzielone w 2007 r.
(Certyficates issued in 2007)

Konferencje i seminaria
(Conferences and seminars)

Nagrody i wyróżnienia
(Awards and distinctions)

Uzyskane stopnie naukowe
(Obtained scientific degrees)

Patenty
(Patens)

Udział pracowników w organizacjach krajowych i zagranicznych
(Participating of workers in national and overseas organizations)

 

GT - Grupa Tematyczna, PG - Project Group

 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014