INNE WYDAWNICTWA

 

 

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu oprócz cyklicznych prac i materiałów z organizowanych konferencji publikuje także wydawnictwa specjalne oraz okazjonalne. Publikacje te, są podsumowaniem dorobku pracowników w ramach prowadzonych prac, są to opracowania monograficzne i prace zbiorowe.

W celu ich przybliżenia prezentujemy krótką informację na temat publikacji oraz spis treści. Wszystkie prezentowane poniżej prace dostępne są w bibliotece Oddziału. Istnieje także możliwość kupna lub otrzymania poszczególnych pozycji (w zależności od sposobu finansowania i dystrybucji), w tym celu prosimy o kontakt z odpowiednim pracownikiem instytutu lub sekretariatem.

 

Kompostowanie

„Popioły lotne z kotłów fluidalnych i możliwości ich uszlachetniania”
- Autor Krystyna Rajczyk, Opole 2012.

Wieloletnie badania popiołów lotnych, prowadzone w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, w tym w szczególności popiołów nowej generacji, a do takich niewątpliwie należą popioły z kotłów fluidalnych, które w pracy będą określane skrótowo jako „popioły fluidalne”, miały za zadanie poznanie ich właściwości, tak odmiennych w porównaniu do znanych i powszechnie stosowanych popiołów konwencjonalnych ze spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych, opracowanie sposobów ich uszlachetniania i wskazanie kierunków wykorzystania.

Kompostowanie

„Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych” - Przewodnik po wybranych technologiach oraz metodach badań i oceny odpadów powstałych w tych procesach pod redakcją naukową Grzegorza Siemiątkowskiego, Opole 2012.

Publikacja podsumowuje realizację partnerskiego projektu ponadnarodowego z austriackim partnerem przemysłowym – firmą M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH oraz austriackim partnerem naukowym Universität für Bodenkultur – Institut für Abfallwirtschaft w Wiedniu.

Kompostowanie

„Przetwarzanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych” pod redakcją naukową Grzegorza Siemiątkowskiego, Opole 2012.

W niniejszym 10 numerze „Prac Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych” przedstawiono doświadczenia naukowe zdobyte podczas realizacji partnerskiego projektu ponadnarodowego „Adaptacja rozwiązań kompostowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz badań i oceny 4-dniowego zapotrzebowania na tlen (AT4)” oraz proponowane przez sektor B+R metody oceny, przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych.

Kompostowanie

„Kompostowanie i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów” – pod kier. dr inż. G. Siemiątkowskiego, Opole 2011.

Opracowanie pt. „Adaptacja rozwiązań kompostowania i me­chaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz badań i oceny 4-dniowego zapotrzebowania na tlen (AT-4)” jest elementem realizacji projektu partnerskiego pomiędzy ICiMB O/IMPiŚ a firmą M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH. Ma na celu przedstawienie dobrych praktyk austriackich w zakresie systemu gospodarki odpadami oraz skonfrontowanie ich z rozwiązaniami stosowanymi w Polsce.

„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM” – pod kier. E. Głodek, W. Kalinowskiego, Opole 2011.

Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów, w których zawarte są informacje na temat charakterystyki województwa, potencjału, wykorzystania i planów rozwojowych w zakresie OZE, ustalenia stopnia wykorzystania energii odnawialnej w gospodarce regionu, barier rozwoju energii odnawialnej.

 

„Analiza potrzeb szkoleniowych i zatrudnieniowych w gospodarce Opolszczyzny" - zespół autorski: G. Siemiątkowski, W. Paprotny, T. Pawluk , Opole 2008.

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie przeprowadzonych w 2007 roku badań oraz analizę potrzeb szkoleniowych i zatrudnieniowych w gospodarce Opolszczyzny firm, w których pracowało więcej niż 5 osób, prowadzących działalność produkcyjną zaklasyfikowaną według klasyfikacji PKD w sekcjach: C (górnictwo), D (przetwórstwo przemysłowe) i F (budownictwo).

„Pozyskiwanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego" pod kier. E. Głodek, Opole 2007.

Opracowanie „Pozyskiwanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolni¬czego" składa się z trzech części. Część pierwsza - proces technologiczny - za¬wiera informacje dotyczące fermentacji beztlenowej oraz przedstawia wybrane technologie pozyskiwania biogazu rolniczego. Część druga traktuje o aspek¬tach organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych związanych z wykorzysta¬niem biogazu rolniczego. Ostatnia - trzecia - zawiera informacje związane z potencjałem biogazu na terenie województwa opolskiego.

Obraz„Obraz przedsiębiorstw województwa opolskiego z nakreśleniem potrzeb warunkujących ich innowacyjny rozwój” – pod kier. G. Siemiątkowskiego, Opole 2007.

Niniejsza publikacja przedstawia wyniki badań, zebranych danych obrazujących zakres oraz charakter działalności innowacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w różnych branżach gospodarki. Sposób prezentacji danych umożliwił scharakteryzowanie poszczególnych grup branżowych skoncentrowanych na omawianym terenie.

 

 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014