KOMPOSTOWANIE I MECHANICZNO-BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW

 

 

 

Kompostowanie i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadówKompostowanie

MUT Konieczność redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biode-gradacji, kierowanych na składowisko, wynika z Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 1999/31/WE z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów. Polska transponowała zapisy wymienionej Dyrektywy do Ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628). Zgodnie z zapisami art. 16a tej Ustawy, gminy zostały zobowiązane (w ramach obowiązkowych zadań własnych) do zapewniania warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 

kompostowanie

  • do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
  • do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Dodatkowo, zgodnie z art. 55 ust. 1, pkt. 7b Ustawy o odpadach, od dnia 1 stycznia 2013 roku zakazuje się składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych.

Obecnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.Urz. UE z 2008 r. nr L 312/3), która weszła w życie 12 grudnia 2008 r., wskazuje kierunki postępowania z bioodpadami. Zgodnie z nimi należy dążyć przede wszystkim do organizowania selektywnego zbierania takich odpadów w celu ich kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy. Przetwarzanie bioodpadów powinno zapewniać wysoki poziom ochrony środowiska, zaś materiały i produkty z nich wytwarzane muszą być dla środowiska bezpieczne.
Polska do roku 2011 dysponowała niewystarczającą ilość instalacji do kompostowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Biorąc pod uwagę zapisy obowiązujących Dyrektyw i Ustaw, należy oczekiwać, że w najbliższym czasie nastąpi znaczny wzrost ilości inwestycji w tym zakresie.


Portal "Kompostowanie i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów" ma służyć, wymianie informacji i transferowi wiedzy umożliwiającemu adaptację do polskich warunków najlepszych rozwiązań w zakresie:

  • kompostowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
  • badań i oceny parametrów niezbędnych do określania własności fizykochemicznych kompostów i odpadów resztkowych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu (MBA

 

kompostowanie

kompostowanie

 

 

 

 

 

 

kompostowanie

kompostowanie

 

 

 

 

 

 


Kompostowanie

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014