DEFINICJE I ODNOŚNIKI


Definicje


WYRÓB BUDOWLANY – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.


ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI – te cechy wyrobu budowlanego, które odnoszą się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.


WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO – właściwości użytkowe odnoszące się do odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy.


ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE – zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego określone w mającej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej.


PRODUCENT – osoba fizyczna lub prawna, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym.


ZHARMONIZOWANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny (EDO).


EUROPEJSKI DOKUMENT OCENY (EDO) – dokument przyjęty przez Europejską Organizację ds. Ocen Technicznych (EOTA) do celów wydawania europejskich ocen technicznych (EOT).


EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA (EOT) – udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny (EDO).


EUROPEJSKA ORGANIZACJA DS. OCENY TECHNICZNEJ (EOTA) – organizacja zrzeszająca wszystkie jednostki oceny technicznej (JOT) wyznaczone przez kraje członkowskie UE i EOG. Do jej zadań należy m.in. opracowanie i przygotowanie EDO oraz koordynacja współpracy między JOT.


Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty, w których wyrób będzie zastosowany


Oznakowanie CE – znak wskazujący zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi przez producenta właściwościami użytkowymi oraz zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 i innym stosownym ustawodawstwie harmonizacyjnym Unii odnoszącym się do umieszczenia tego oznakowania


Znak budowlany Znak budowlany – znak wskazujący, że wyrób budowlany oznaczony tym znakiem może być udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych
Odnośniki


  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:PL:PDF


  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 1062/2013 (format EOT)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:289:0042:0043:PL:PDF


  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 157/2014 (udostępnianie deklaracji właściwości użytkowych)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:052:0001:0002:PL:PDF


  • Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG), które mogą być stosowane jako Europejskie Dokumenty Oceny (EDO)

http://www.eota.eu/en-GB/content/etags-used-as-ead/26/ (wersja angielska)

http://www.ue.itb.pl/eota-europejska-organizacja-ds-ocen-technicznych (wersja polska)

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920881


  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001968


  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001966


  • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

http://www.mib.gov.pl


  • Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych (EOTA)

http://www.eota.eu


  • Komisja Europejska – ENTERPRISE AND INDUSTRY – Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Karolina Łączka

tel.:

kom.

e-mail:

12 683 79 97

606 220 254

k.laczka@icimb.pl

jot@icimb.plEOTAKomisja Europejska - Baza NANDOENGLISH VERSION


TECHNICAL ASSESSMENT BODY (TAB) - English version


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...