Strona główna Nauka Artykuły Naukowe

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

19.03.2020

dr inż.
Jerzy Czechowski

Monety ceramiczne - krótko o historii
i występowaniu
na ziemiach polskich

Seminarium odwołane

 

23.04.2020

dr inż.
Barbara Lipowska

Metody otrzymywania magnezytu spiekanego
z surowców krajowych - technologia
z zakurzonego archiwum we współczesnej firmie

 

PROJEKTY UNIJNE

Regionalna Strategia Innowacji - Innobservator Silesia

Innobservator Silesia

ARTYKUŁY NAUKOWE - 2010

 

Wyroby wysokoglinowe modyfikowane SiC dla urządzeń metalurgicznych

High-alumina products modified by SiC addition for metallurgical units

 

Barański, J.; Witek, J.; Majchrowicz, I.

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2010, R. 3, nr 6, s. 67-72

Streszczenie

Przedstawiono charakterystykę fizykochemiczną nowego gatunku wyrobów wysokoglinowych, zmodyfikowanych poprzez wprowadzenie do ich składu chemicznego węglika krzemu (SiC). Podano wyniki badań aplikacyjnych wymienionych wyrobów w kadziach żeliwiakowych. Przeprowadzone próby wykazały blisko dwukrotny wzrost trwałości wymurówki kadzi w porównaniu z wyrobami standardowymi.

Słowa kluczowe: wyrób ogniotrwały, wyrób wysokoglinowy, węglik krzemu, inżynieria odlewnicza

Abstract

The physicochemical characteristics of the new type of highalumina SiC-addition modified products was described. Results of application tests in cupola ladles were presented. Carried out tests showed almost double increase of ladle lining durability in comparison with conventional products.

Keywords: refractory product, high-alumina ceramics, carborundum, foundry engineering

 

Aktywność przemysłu ceramicznego na szczeblu europejskim

 

Czechowski J.

 

Szkło i Ceramika, 2010, R. 61, s. 7-11

 

The microstructure and some properties of magnesia-alumina spinel materials with sialon matrix

 

Czechowski, J.; Czechowska, K.; Wala, T.; Podwórny, J.

 

Industrial Ceramics, Sep. 2010, Vol. 30, Issue 2, p. 105


Abstract:

In the pseudo ternary MgO-Si3N4-Al2O3 system at 1800 °C the occurrence of liquid phase is limited to areas near the MgO-Si3N4 line, close to Si3N4. The area near the MgO-Al2O3 line is interesting from the point of view of refractory materials. The results of investigations into the properties and microstructure of magnesia-spine! materials with oxynitride and nitride matrix obtained bysintering are presented. The materials with a matrix composed of AIN polytypoids were characterized by very high refractoriness under load (RUL) in reducing conditions (T0.6>1700°C) and relatively high RUL in air (mm T0.5> 1620°C). The TG curves showed that the oxidation course was similar to and depended on the composition and mixture of samples. A very good correlation was found between the calculated values of R coefficient and resistance to thermal shocks sustained by the cylinders subjected to sudden heating up to 950 °C and cooling.

Keywords: ceramic materials, magnesium oxide, microstructure, spinel, cylinders, refractory materials

 

Nowe tworzywa ogniotrwałe dla procesów przetwórczych aluminium

 

Czechowski, J.; Pawełek, A.

 

Archive of Foundry Engineering, 2010, Vol. 10, Special Issue 4/2010, s. 100-104

 

Streszczenie:

Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem betonu ogniotrwałego z udziałem szkła kwarcowego do rynien transportowych i wyłożeń urządzeń w ciągach technologicznych stosowanych w przetwórstwie aluminium, w szczególności w urządzeniach do ciągłego, poziomego odlewania aluminium. Zaprezentowano również wyniki badań nad opracowaniem formowanych izostatycznie rur do niskociśnieniowego odlewania aluminium z osnową sialonową otrzymywanych na drodze reakcyjnego spiekania.Omówiono procesy korozyjne materiałów glinokrzemianowych na kontakcie ze stopami aluminium i określono sposoby zwiększenia trwałości materiałów ogniotrwałych pracujących na kontakcie z ciekłym metalem.

Słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, beton niskocementowy, szkło kwarcowe, wiązanie sialonowe

 

Bezchromowe, niewypalane materiały ogniotrwałe

Chrome free, unfired refractories

 

Jedynak, L.; Wojsa, J.

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2010, R. 3, nr 5, s. 69-79

Streszczenie

Eliminacja niebezpiecznych odpadów, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, jak również redukcja zużycia energii w procesie produkcyjnym należą do najważniejszych wyzwań w technologii materiałów ogniotrwałych. Jednym z efektów działań podejmowanych w tym kierunku jest rosnący udział materiałów niewypalanych w całkowitej produkcji materiałów ogniotrwałych. W celu wyeliminowania generowania niebezpiecznych odpadów od lat podejmowane są próby wskazania przyjaznych dla środowiska materiałów alternatywnych. Pomimo zakrojonych na dużą skalę poszukiwań hutnictwo metali nieżelaznych jest przemysłem, gdzie z powodów technicznych i ekonomicznych stosowanie potencjalnie niebezpiecznych materiałów ogniotrwałych zawierających chrom wydaje się być nieuniknione. Wcześniejsze prace autorów doprowadziły do opracowania nowej koncepcji bezchromowych materiałów ogniotrwałych. Uzyskane rezultaty wskazywały, że wypalane materiały z układu MgO-Al2O3-SnO2 mogą stanowić alternatywę dla wyrobów magnezjowo-chromitowych, zwłaszcza pod kątem zastosowania w niskotemperaturowych procesach metalurgicznych, np. w metalurgii miedzi. Jednak z powodu specyficznych własności i stosunkowo wysokiej ceny dwutlenku cyny, zaistniała potrzeba ograniczenia strat SnO2 w wyniku parowania tego składnika podczas wypalania wyrobów. W konsekwencji podjęto próby opracowania niewypalanych, bezchromowych materiałów ogniotrwałych z powyższego układu trójskładnikowego. W artykule przedstawione zostały najważniejsze własności opracowanych chemicznie i hydraulicznie wiązanych materiałów ogniotrwałych z układu MgO-Al2O3-SnO2. Uzyskane wyniki wskazują, że materiały te mogą znaleźć zastosowanie w wybranych aplikacjach w miejsce wykorzystywanych obecnie materiałów ogniotrwałych zawierających chrom.

Słowa kluczowe: materiał ogniotrwały, materiał ogniotrwały niewypalany, materiał ogniotrwały bezchromowy

Abstract

The elimination of dangerous wastes generation, the limitation of greenhouse gasses emission as well as reduction of the energy consumption are still the most important challenges in the technology of refractory materials. Continuously increasing share of unfired materials in the total production of refractories is one of the most visible effects. The other consequence of these challenges are the efforts aimed at the development of new, environmentally friendly, chrome-free materials. In spite of numerous attempts the non ferrous metallurgy is still the area where, due to technical and economical reasons, the application of chrome-containing refractories seems to be inevitable. The earlier works of the authors concerned the new concept of chromefree basic materials. The properties of the developed refractories suggest, that fired products based on the ternary system MgO-Al2O3-SnO2 may be considered as an alternative for magnesia-chromite bricks especially in low temperature metallurgical applications, e.g. in copper industry. However due to a specific properties and relatively high costs of tin dioxide there is necessity of SnO2 losses limitation during the firing. Accordingly attempts were undertaken to develop new, unfired, chrome-free materials. In this paper fundamental properties of chemically and hydraulically bonded materials from MgO-Al2O3-SnO2 system are presented. The results, which have been obtained so far seem to be promising, especially those concerning the application of developed unfired refractories in low temperature metallurgical processes e.g. in copper industry.

Keywords: refractory material. unfired refractory material, chrome-free refractory material

 

Ekologiczny aktywator mielenia stosowany przy produkcji wypełniaczy dolomitowych w Zakładzie "Piotrowice"

An ecological grounding activator used in the production of dolomite fillers at "Piotrowice" Plant

 

Klecan, R.; Muras, W.; Wołoszyn, R.

 

Szkło i Ceramika, 2010, nr 4, s. 7-11

Streszczenie

Surowiec dolomitowy dostarczany ze złoża Romanowo w Kotlinie Kłodzkiej mielono w laboratoryjnych młynkach kulowych w obecności EKOIMOFLOW opracowanego w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, nowego aktywatora mielenia nie zawierającego glikoli etylenowych i stwierdzono, że jego skuteczność jest porównywalna z uzyskiwaną przy zastosowaniu aktywatora IMOFLOW na bazie glikoli etylenowych. Próby przeprowadzone na przełomie 2008-2009 roku w skali przemysłowej w Zakładzie "Piotrowice" na tym samym surowcu potwierdziły wyniki uzyskane w skali laboratoryjnej. EKOIMOFLOW stosowany w ilości 0,07-0,08% wag. w stosunku do mielonego dolomitu okazał się równie skutecznym jak IMOFLOW aktywatorem mielenia i został wprowadzony do praktyki przemysłowej w obu filiach Zakładu "Piotrowice". Wyniki prób przemysłowych przedstawiono w formie graficznej w postaci krzywych ziarnowych uzyskiwanych przy użyciu zarówno IMOFLOW jak i EKOIMOFLOW. Dodatkowo stwierdzono, ze względu na klarowną jasną barwę EKOIMOFLOW, niewielką poprawę tzw. Wskaźnika Białości produkowanych wypełniaczy dolomitowych o dużym rozdrobnieniu od 3 do 5 mikrometrów w zależności od rodzaju wypełniacza P-10, P-15 i P-20. Bardzo istotny jest także fakt, że EKOIMOFLOW może mieć zastosowanie tam gdzie chodzi o nieszkodliwe oddziaływanie na środowisko np. w przypadku stosowania dolomitu jako dodatku paszowego.

Słowa kluczowe: mielenie energooszczędne, wypełniacze dolomitowe, aktywatory mielenia

Abstract

The dolomite raw material delivered from the Romanowo bed in Kotlina Kłodzka (The Kłodzka Valley) was ground in a laboratory ball mill in the presence of EKOIMOFLOW developed at the Institute of Ceramics and Building Materials - Refractory Materials' Branch in Gliwice, a new grinding activator which does not contain ethylene glycols. It was found that its effectiveness is comparable to that achieved with IMOFLOW activator based on ethylene glycols. Industrial trials with the same raw material, which were conducted at the break of 2008-2009 in "Piotrowice" Plant, confirmed the results obtained on the laboratory scale. EKOIMOFLOW applied in the amount of 0,07-0,08% w/w in relation to ground dolomite proved an equally effective grinding activator as IMOFLOW and was applied in the industrial process in both branches of "Piotrowice" Plant. The results of industrial trials have been presented graphically in a form of grain curves for both IMOFLOW and EKOIMOFLOW. Additionally, it was found that due to the light colour of EKOIMOFLOW the so-called White Colour Index for dolomite fillers with the size of grain ranging from 3 to 5 micrometres depending on the type of filler P-10, P-15 and P-20 slightly improved. It is also very important that EKOIMOFLOW may be applied wherever the harmful effect on the environment has to be limited, i.e. when dolomite is used as a feed additive.

Keywords: energy-saving grinding, dolomite fillers, grinding, activators

 

Bezfluorkowy koagulant krzemionkowego kitu kwasoodpornego

Fluorine-free coagulant of silicate based, acid-resistant, refractory

 

Lipowska, B.; Jedynak, L.

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2010, R. 3, nr 5, s. 81-92

Streszczenie

Przeprowadzono badania nad możliwością wyeliminowania stosowanego w kwasoodpornych kitach krzemianowych toksycznego fluorokrzemianu sodowego i zastąpienia go innym, nieszkodliwym związkiem chemicznym, przyspieszającym proces wiązania szkła wodnego. Wytypowano i przebadano szereg substancji, które na podstawie znajomości mechanizmu wiązania szkła wodnego, powinny przyspieszać ten proces. Określono czas wiązania, własności mechaniczne oraz kwasoodporność związanych kitów. Uzyskane wyniki porównano z własnościami wzorcowego kitu związanego szkłem wodnym z dodatkiem fluorokrzemianu sodowego. Najbardziej zbliżone parametry procesu wiązania oraz własności wytrzymałościowe uzyskano dla kitów, w których zastosowano kwas borowy jako substancję przyspieszającą proces wiązania szkła wodnego.

Słowa kluczowe: kit kwasoodporny, kit krzemianowy, reakcja wiązania, koagulant, sole glinu, kwas borowy

Abstract

The possibility of the elimination of the toxic sodium fluorosilicate and application of other, innocuous compounds accelerating the binding of waterglass in silicate based, acid-resistant, refractory putties were investigated. The binding time, mechanical properties and acid resistance of samples prepared using different accelerating agents were characterized. The obtained results were set against those of reference material -standard acid-resistant putty prepared using sodium fluorosilicate. The best properties, close to those of the reference material were obtained for samples prepared using boric acid as an accelerating agent.

Keywords: acid-resistant putty, silicate based putty, binding reaction, lauminium salts, boric acid

 

Agrospieki – ceramizowane kompozyty nawozowe z mineralnych surowców odpadowych i kopalin towarzyszących

 

Lipowska, B.; Puff, Z.; Sałaciński, J.; Witek, J.

 

Energia i środowisko, 2010, Warszawa-Opole, ISBN 978-83-62105-31-1, Rozdział 21, s. 283-295

 

Streszczenie:

W rozdziale przedstawiono opracowany sposób otrzymywania ceramizowanych nawozów mineralnych, tzw agrospieków. Założeniem eksperymentu było uzyskanie produktu o przedłużonym działaniu, który po wysianiu dotowałby glebę bio- i mikroelementami w ciągu kilku lat, działając jednocześnie odkwaszająco i polepszając strukturę gleby. Agrospieki otrzymano przez granulacje i wypalenie w temperaturze 700°C odpowiednio zestawionej mieszanki surowcowej. Jako materiał wyjściowy posłużyły kopaliny ze złóż krajowych, w tym kopaliny towarzyszące i mineralne surowce odpadowe zalegające na składowiskach przy odkrywkowych zakładach górniczych, superfosfat oraz szkło wodne potasowe. Wykorzystanie surowców ze składowisk jest działaniem proekologicznym, gdyż zmniejsza powierzchnię użytków rolnych zajmowanych przez składowiska i sprzyja ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko gromadzonych odpadów. Właściwości użytkowe otrzymanych agrospieków określono w oparciu o wyniki doświadczeń wegetacyjnych.

Słowa kluczowe: kompozyt ceramiczny, kondycjoner gleby, nawóz o długotrwałym działaniu

 

Agrospieki – proekologiczne nawozy

 

Lipowska, B.; Puff, Z.; Sałaciński, J.; Witek, J.

 

Ecomanager Przemysł - Biznes - Środowisko, 5/2010, s. 26-28

 

Streszczenie:

Do nawożenia gruntów powszechnie stosuje sie nawozy sztuczne typu NPK. Jednak wprowadzanie do nich nadmiernych dawek tych nawozów, często nieadekwatnych do wymagań produkcyjnych gleb, może spowodować zagrożenie dla ekosystemu. W związku z tym poszukiwane są nowe, proekologiczne rozwiązania. Jednym z nich są agrospieki.

 

Aluminium dross-based insulating and exothermic materials for metallurgical industry

 

Lipowska, B.; Witek, J.; Stec, K.

 

Archives of Foundry Engingeering, Vol. 10, Issue 4/2010, s. 115-118

 

Abstract:

The trials conducted in semi-technical conditions, using prototype riser head sleeves, proved their good quality and effectiveness in the metallurgical process, comparable to the currently applied imported sleevesIn the conducted investigations, aluminium dross, i.e. solid waste formed in the production and recycling of aluminium, was used as one of the basic raw materials to obtain a material characterised by insulating and exothermic properties, applied to heat riser heads in the process of iron or steel casting. The product was obtained by filtrating the slurry. In the raw mix, aluminium dross played the role of a refractory filler and a source of metallic aluminium, taking part in exothermic reactions..

Keywords: insulating and exothermic material, riserhead sleeve, aluminium dross

 

Monolityczne materiały ogniotrwałe do zastosowań w odlewnictwie

 

Majchrowicz, I.; Witek, J.; Barański, J.; Cholewa, M.

 

XII Konferencja Odlewnicza TECHNICAL 2010

 

Streszczenie:

Przedstawiono własności oraz wady i zalety stosowania ogniotrwałych betonów konwencjonalnych, niskocementowych, ultraniskocementowych, bezcementowych i samolejnych. Omówiono wyniki prób przemysłowych z wykorzystaniem betonów ogniotrwałych jako wyłożenie rynien spustowych w żeliwiakach oraz jako wyłożenie kadzi odlewniczych. Wyniki prób wykazały zdecydowany wzrost trwałości wyłożenia ogniotrwałego przy zastosowaniu betonów ogniotrwałych w porównaniu do tradycyjnej wymurówki.

Słowa kluczowe: betony ogniotrwałe, rynny spustowe żeliwiaków, kadzie odlewnicze

 

Materiały ogniotrwałe dla przetwórstwa aluminium

Refractory materials for aluminium processing

 

Pawełek, A.; Czechowski, J.

 

Prace Instytutu Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2010, R. 3, nr 5, s. 93-101

Streszczenie

Omówiono procesy korozyjne materiałów glinokrzemianowych w kontakcie ze stopami aluminium i określono sposoby zwiększenia trwałości materiałów ogniotrwałych stykających się z ciekłym metalem. Przedstawiono wyniki badań dotyczące opracowania betonu ogniotrwałego z udziałem szkła kwarcowego do rynien transportowych i wyłożeń urządzeń w ciągach technologicznych stosowanych w przetwórstwie aluminium, w szczególności w urządzeniach do ciągłego, poziomego odlewania aluminium. Zaprezentowano również wyniki badań nad opracowaniem formowanych izostatycznie rur do niskociśnieniowego odlewania aluminium z osnową sialonową, otrzymywanych na drodze reakcyjnego spiekania.

Słowa kluczowe: materiał ogniotrwały, odlewanie aluminium, beton ogniotrwały, dodatek szkła kwarcowego, ceramika sialonowa, mikrostruktura, właściwości mechaniczne, odporność korozyjna

Abstract

Corosion processes of aluminosilicate materials on the contact with melted aluminium were desribed and the methods of increasing the time of service of refractories in such contact were determined. The results of investigation on fused silica containing refractory castables for runers and linings for aluminium casting processes as well as on isostaticaly pressed tubes with sialon matrix for low pressure aluminium casting process obtained by reaction sintering have been presented.

Keywords: refractory material, aluminium casting, refractory concrete, silica glass addition, sialon ceramics, microstructure, mechanical properties, corrosion resistance

 

Wpływ temperatury obróbki cieplnej na mikrostrukturę i własności betonów ogniotrwałych zawierających grafit

Effect of heat treatment temperature on the microstructure and properties of graphite containing castables

 

Pawełek, A.; Czechowski, J.

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2010, R. 3, nr 6, s. 73-89

Streszczenie

Prezentowany artykuł dotyczy opracowania materiału stosowanego do konstrukcji koryt i rynien spustowych wielkich pieców. W poprzednim etapie pracy badano wyniki przygotowania grafitu jako dodatku do mieszanek betonowych. Przedstawiono wyniki badań wpływu ogrzewania i zawartości dodatku specjalnie spreparowanego grafitu na mikrostrukturę, wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozyjne działanie żużla wielkopiecowego betonu glinokrzemianowego zawierającego SiC. Badania wykazały uzyskanie optymalnych własności dzięki zastosowaniu dodatku grafitu w ilości 10%. Zwiększenie udziału kruszywa grafitowego w betonie glinokrzemianowym do 15-20% pogorszyło własności mechaniczne i odporność korozyjną. Przeprowadzono badania mikrostruktury pod mikroskopem optycznym i oznaczono skład fazowy metodą XRD próbek po dwóch wariantach ogrzewania oraz wykonano próby korozyjne. Opisano wpływ ogrzewania na własności badanych materiałów i mechanizm korozji.

Słowa kluczowe: beton ogniotrwały, dodatek grafitu, obróbka cieplna, mikrostruktura, właściwości mechaniczne, odporność korozyjna

Abstract

This study deals with the development of refractory used for the througts and runners of blast furnace. In the previous work, the preparation of graphite as addition to castable mixes was studied. This paper presents study on influence of thermal treatment and amount of specially crafted graphite addition on microstructure, mechanical strength and blast furnace slag corrosion resistance of SiC containing alumino-silicate castable. It was found that with 10% of graphite addition the optimal properties were achieved. Increasing the graphite content up to 15-20% resulted in lower mechanical properties and corrosion resistance of alumino-silicate castable. Optical microscope and XRD analysis were used to characterize microstructure and phase composition of samples after heat treatment in different temperature. Corrosion tests were also carried out. The influence of thermal treatment on material properties was determined and corrosion mechanism was described.

Keywords: refractory concrete, graphite addition, thermal treatment, microstructure, mechanical properties, corrosion resistance

 

The structure of low-temperature tridymite in silica refractories

 

Podwórny, J.; Zawada, J.

 

Solid State Phenomena, 2010, Vol. 163, Applied Crystallography XXI, s. 187-190

 

Abstract:

The paper presents results of investigations aimed at determining the structure of low-temperature tridymite in refractory silica materials. In the initial phase of works, the literature and Internet databases containing structural data of crystalline compounds were reviewed in search of a model of tridymite structure which best fits the one forming in silica materials. The results of reviewing the models of polymorphous tridymite forms which are available in the world literature have been verified by Rietveld method, using a sample of silica material that contained tridymite without cristobalite and residual quartz. On the basis of analyses it was found that tridymite in refractory silica materials occurs in a form of two low-temperature polymorphous forms C1 and F1, instead of one form – Cc, as it was assumed before. The developed model has been used in a quantitative analysis (Rietvield method) of phase composition of several silica refractories.

Keywords: low temperature tridymite, phase composition, rietveld method, silica refractories

 

Ocena przydatności ceramizowanych agrospieków nawozowych do zasilania gleb

 

Puff, Z.; Sałaciński, R.; Lipowska, B.; Witek, J.; Kocoń, A.

 

Studia i Raporty IUNG - PIB 25, 2010, s. 69-79

 

Streszczenie:

Przedstawiono opracowany sposób otrzymywania ceramizowanych nawozów mineralnych, tzw. agrospieków. Założeniem eksperymentu było uzyskanie produktu o przedłużonym działaniu, który po wysianiu dotowałby glebę bio- i mikroelementami w ciągu kilku lat, działając jednocześnie odkwaszająco i polepszając strukturę gleby. Agrospieki otrzymano przez granulację i wypalenie w temp. 700÷800°C odpowiednio zestawionej mieszanki surowcowej. Jako materiał wyjściowy posłużyły kopaliny ze złóż krajowych, w tym kopaliny towarzyszące i mineralne surowce odpadowe zalegające na składowiskach przy odkrywkowych zakładach górniczych, superfosfat oraz szkło wodne potasowe. Wykorzystanie surowców ze składowisk jest działaniem proekologicznym, gdyż zmniejsza powierzchnię użytków rolnych zajmowanych przez składowiska i sprzyja ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko gromadzonych odpadów. Własności użytkowe otrzymanych agrospieków określono w oparciu o wyniki doświadczeń wegetacyjnych.

Słowa kluczowe: kompozyt ceramiczny, kondycjoner gleby, nawóz o długotrwałym działaniu

 

Zastosowanie trójpunktowego zginania do badania przebiegu odkształcenia betonu ogniotrwałego w wysokiej temperaturze

Application of three-point bending to study the course of deformation of refractory concrete at high temperature

 

Suwak, R.; Rawluk, M.

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2010, R. 3, nr 6, s. 90-103

Streszczenie

Omówiono zastosowanie zginania trójpunktowego w badaniach wytrzymałościowych. Przedstawiono sposób wyznaczenia sztywności maszyny wytrzymałościowej w badaniach odkształcania próbek w wysokiej temperaturze. Podano przykłady przebiegu pękania betonów ogniotrwałych w podwyższonej temperaturze. Na przykładzie betonu ogniotrwałego wykazano wpływ zmian zachodzących w osnowie betonu na pracę pękania w funkcji temperatury.

Słowa kluczowe: beton ogniotrwały, temperatura wysoka, zginanie trzypunktowe, odkształcenie

Abstract

Discusses the use of three-point bending strength in research. Shows how to determine the stiffness testing machine in the study of deformation of samples at high temperature. Are examples of refractory concrete cracking process at elevated temperature. For example, the refractory concrete showed the impact of changes in the matrix of concrete to the work of fracture as a function of temperature.

Keywords: refractory concrete, high temperature, three-point bending, deformation

 

Próby stosowania nowej, ekologicznej technologii izolowania turbin

 

Witek, J.; Kleta, A.; Śliwa, A.; Klecan, R.

 

Energia i środowisko, 2010, Warszawa-Opole, ISBN 978-83-62105-31-1, Rozdział 12, s. 161-170

 

Streszczenie:

Opracowano nowe, ognioodporne materiały termoizolacyjne wielokrotnego użycia, służące do izolacji cieplnej turbin. Zaprojektowano i wykonano izolację turbiny 15 MW w Elektrociepłowni” Moszczenica”. Próby aplikacyjne wykazały, że w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym, izolacja ta charakteryzuje się większą trwałością i nie traci własności izolaccyjnych w trakcie eksploatacji turbiny. Opracowane wyroby pozwalają zmienić technologie izolowania turbin, a w efekcie obniżyć koszty remontów, zdecydowanie poprawić warunki prac remontowych oraz wyeliminować problem powstawania odpadów włóknistych, które stwarzają duże zagrożenie ekologiczne.

 

Wyłożenie ogniotrwałe pieca obrotowo-wahadłowego w Hucie Miedzi GŁOGÓW

Refractory lining of the rotary-rocking furnace at GŁOGÓW Copper Smelter and Refinery

 

Wojsa, J.; Śliwa, A.; Trochimowicz, T.; Zelik, W.; Darłak, M.; Biały, R.; Łaganowski, M.; Figiel, J.

 

Rudy i Metale Nieżelazne, 2010, R. 55, nr 3, s. 130-136

Streszczenie

W roku 2007 zaobserwowano zmniejszenie trwałości wyłożenia ogniotrwałego pieców obrotowo-wahadłowych w Wydziale Ołowiu Huty Miedzi GŁOGÓW. W celu wyjaśnienia przyczyn zwiększonego zużycia materiałów oraz wskazania rozwiązania tego problemu podjęty został ciąg działań o charakterze badawczym i rozwojowym, którego najważniejsze elementy są przedmiotem niniejszej publikacji. Przedstawiono charakterystykę procesu oraz zaprezentowano poglądy na mechanizm zużywania się wyrobów ogniotrwałych w urządzeniach cieplnych w metalurgii ołowiu. Sformułowano hipotezę roboczą, z której wynikał zakres badań materiałowych. Zaprezentowano wyniki analizy termodynamicznej charakteryzujące trwałość wybranych ośmiu odmian materiałów ogniotrwałych w warunkach procesu. Analiza ta umożliwiła wyodrębnienie materiałów korundowo-chromowych jako potencjalnie najbardziej odpornych chemicznie na działanie czynników metalurgicznych. Przedstawiono wyniki obliczeń charakteryzujące ekstrakcję wybranych składników materiałów zasadowych przez powstające żużle. Badania podstawowych własności wytypowanych materiałów wraz z wynikami oznaczeń ścieralności i odporności na reakcję Bella stanowiły podstawę do wyboru do próby przemysłowej dwu odmian materiałów korundowo-chromowych. Wstępne testy stosowania wyrobów w warunkach przemysłowych potwierdziły prawidłowość zastosowanych metod oraz postulowanych zmian wyłożenia ogniotrwałego pieców obrotowo-wahadłowych.

Słowa kluczowe: materiały ognitorwałe, metaluriga ołowiu, piec obrotowo-wahadłowy

Abstract

In 2007 year in the Lead Plant of GŁOGÓW Copper Smelter and Refinery an appreciable decrease of durability of the rotary-rocking furnaces refractory lining was noted. To explain the reasons of the increased refractories consumption and to solve the problem of refractories some research and development activities have been undertaken. The most important elements of these actions are the subject of this paper. The characteristics of the process and opinions on the phenomena resulting in wear of refractories in thermal units of lead metallurgy have been presented. The scope of material research have resulted from adopted hypothesis concerning the main components of wear mechanism. The results of thermodynamic calculations carried out for the eight kinds of refractories have been presented. This analysis have distinguished alumina-chrome materials as potentially most resistant in conditions of the process. The results of calculations on the extraction of MgO, CaO, Al2O3 and Cr2O3 from the refractories have been shown. Investigations of basic properties of tested materials as well as the results of abrasion wear and resistance to Bell's reaction have been the base for the final selection of two brands of alumina-chrome refractories to industrial application trials. Preliminary industrial tests have confirmed the correctness both the conclusions resulting from R and D phase as well as the postulated changes of the refractory lining in rotary-rocking furnaces.

Keywords: refractories, lead metallurgy, rotary-rocking furnace

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012